Javna nabava

  • Odluka o odabiru predmeta nabave Niox Vero Test Kit 1000 (više)

Nabava Niox Vero Test Kit 1000 (Poziv na dostavu ponude , ponudbeni list, troškovnik), objavljeno 05. travnja 2017.g.

  • Odluka o odabiru predmeta nabave Sustava za pohranu PACS dijagnostičkih podataka s modulom za WEB distribuciju (više)

Nabava Sustava za pohranu PACS dijagnostičkih podataka s modulom za WEB distribuciju i dijagnostičkom stanicom                                                      (Poziv na dostavu ponude, Ponudbeni list, Troškovnik i minimalne tehničke specifikacije), objavljeno 23. listopada 2015.

Izjave o postojanju sukoba interesa

Izjava o postojanju sukoba interesa prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), (više), objavljeno 27.10.2017.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (više),

Obrazac 1, Obrazac 2, Obrazac 3, Obrazac 4, Obrazac 5

Registri

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018.g

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017.g.

Planovi nabave

Plan nabave za 2020.g., (plan), objava u EOJN

Plan nabave za 2019.g., četvrta izmjena (plan), objašnjenje, objava u EOJN

Plan nabave za 2019.g., treća izmjena (plan), objašnjenje, objava u EOJN

Plan nabave za 2019.g., druga izmjena (plan), objašnjenje

Plan nabave za 2019.g., prva izmjena (plan), objašnjenje

Plan nabave za 2019. g

Plan nabave za 2018., peta izmjena (plan), objašnjenje

Plan nabave za 2018., četvrta izmjena (plan), objašnjenje

Plan nabave za 2018., treća izmjena (plan), objašnjenje

Plan nabave za 2018., druga izmjena (plan), objašnjenje

Plan nabave za 2018., prva izmjena (plan)

Plan nabave za 2018. (plan)

Plan nabave za 2017.  ukupni, izmjena 1. (plan)

Plan nabave za 2017. ukupni (plan)

Plan nabave za 2016. ukupni, izmjena 2. (plan)

Plan nabave 2016. izmjena dec. (plan)

Plan nabave za 2016. ukupni, 1. izmjena (plan)

Plan nabave za 2016. dec. (plan)

Plan nabave za 2016. ukupni (plan)

Plan nabave 2015., izmjena (plan)

Plan nabave za 2015. (plan)

Plan nabave za 2015. ukupni (plan)

Plan nabave 2014. (plan)

Plan nabave za 2014. ukupni (plan)

Plan nabave 2013. (plan)

Plan nabave za 2013. ukupni (plan)