Javna nabava

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave Aparat za mjerenje CO difuzije s modulom za bronhoprovokaciju, Ev.br:JSN 051/23, Poziv na dostavu ponude-pdf, Poziv na dostavu ponude-word, ponudbeni list, troškovnik, minimalne tehničke karakteristike, objavljeno 19. listopada 2023.g.

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave Sustav za mjerenje plućnih funkcija s modulom za difuziju, Ev.br:JSN 040/23, Poziv na dostavu ponude-word, ponudbeni list, troškovnik, minimalne tehničke karakteristike, objavljeno 17. ožujka 2023.g.

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave Aparat za mjerenje FeNO, Ev.br:JSN 041/23 (Poziv na dostavu ponude-pdf, poziv na dostavu ponude-word, ponudbeni list, troškovnik, minimalne tehničke karakteristike), objavljeno 14. ožujka 2023.g.

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave Terapijski sustav za čišćenje dišnog puta, Ev.br: JSN 046/23 (Poziv na dostavu ponude-pdf, poziv na dostavu ponude-word, ponudbeni list, troškovnik, minimalne tehničke karakteristike), objavljeno 13. ožujka 2023.g.

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave filteri (antivirusni i antibakterijski za aparate pri ispitivanju plućne funkcije), Ev.br:JSN 012/23, (Poziv na dostavu ponude-pdf, poziv na dostavom ponude-word, ponudbeni list, troškovnik), objavljeno 14. veljače 2023.g.

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave Aparat za mjerenje FeNO (Poziv na dostavu ponude-pdf, poziv na dostavu ponude-word, ponudbeni list, troškovnik, minimalne tehničke karakteristike predmeta nabave), objavljeno 25. srpnja 2022.

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave Niox test kit (Poziv na dostavu ponude-pdf, poziv na dostavu ponude -word, ponudbeni list, troškovnik), objavljeno 10. veljače 2022. g.

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave antibakterijskih i antivirusnih filtera za ispitivanje plućne funkcije (Poziv na dostavu ponude-pdf, poziv na dostavu ponude-word, ponudbeni list, troškovnik), objavljeno 2. veljače 2022.g.

Nabava: Niox test kit (Poziv na dostavu ponude-pdf, Poziv na dostavu ponude-word, ponudbeni list, troškovnik), objavljeno 30. ožujka 2021.

  • Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (zapisnik), Odluka o odabiru za predmet nabave PACS sustav za pohranu CT nalaza (odluka)

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave PACS sustav za pohranu CT nalaza, (Poziv na dostavu ponude-pdf, poziv na dostavu ponude-word, ponudbeni list, troškovnik, minimalne tehničke specifikacije), objavljeno 21. rujna 2020.

  • Odluka o odabiru za predmet nabave Lijekovi za 2020. godinu (odluka).

Nabava lijekova za 2020. godinu,(Poziv na dostavu ponuda-pdf, poziv na dostavu ponuda-word, troškovnik) objavljeno 15. lipnja 2020.

  • Odluka o odabiru za predmet nabave Niox test kitovi (odluka), objavljeno 23. lipnja 2020. godine

Nabava Niox test kitova,( Poziv na dostavu ponude-pdf, Poziv na dostavu ponude-word, ponudbeni list, troškovnik) objavljeno 15. lipnja 2020.

  • Odluka o odabiru predmeta nabave Niox Vero Test Kit 1000 (više)

Nabava Niox Vero Test Kit 1000 (Poziv na dostavu ponude , ponudbeni list, troškovnik), objavljeno 05. travnja 2017.g.

  • Odluka o odabiru predmeta nabave Sustava za pohranu PACS dijagnostičkih podataka s modulom za WEB distribuciju (više)

Nabava Sustava za pohranu PACS dijagnostičkih podataka s modulom za WEB distribuciju i dijagnostičkom stanicom                                                      (Poziv na dostavu ponude, Ponudbeni list, Troškovnik i minimalne tehničke specifikacije), objavljeno 23. listopada 2015.

Izjave o postojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa, ravnatelj Radovan Zrilić, dr.med.spec.internist i pulmolog, objavljeno 03. veljače 2023.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa, član Upravnog vijeća Elizabeta Mesić, dr.med., spec. radiolog, objavljeno 19. listopada 2023.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa, predsjednica Upravnog vijeća prim.dr.sc. Jelena Ostojić, dr.med., spec. internist i pulmolog, objavljeno 03. travnja 2023.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa, član Upravnog vijeća, doc.prim.dr.sc. Marko Velimir Grgić, dr.med., objavljeno 03. veljače 2023.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa, član Upravnog vijeća, Ana Profeta, prof., objavljeno 03. veljače 2023.

Izjava o nepostojanuu sukoba interesa, član Upravnog vijeća, Nataša Karamarković Lazarušić, dr.med., spec.internist, supspec. pulmolog, objavljeno 03. veljače 2023.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa, član Upravnog vijeća, Ana Ilenić Borković, ing.med. radiologije, objavljeno 03. veljače 2023.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa, ravnatelj Radovan Zrilić, dr.med., spec.internist i pulmolog

Izjava o nepostojanju sukoba interesa prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), vrijedi od 26.11.2021

Izjava o nepostojanju sukoba interesa, ravnateljica za 2022.g.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa, ravnateljica za 2021.g

Izjava o nepostojanju sukoba interesa, ravnateljica za 2020.g

Izjava o postojanju sukoba interesa prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16), (više), objavljeno 27.10.2017.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, iznosi u eurima,

Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (više),

Obrazac 1, Obrazac 2, Obrazac 3, Obrazac 4, Obrazac 5

Registri

Registar ugovora na stranicama Narodnih novina

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2020. g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018.g

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017.g.

Planovi nabave

Plan nabave za 2024., objava u EOJN

Druga izmjena i dopuna plana nabave, objašnjenje, objava u EOJN

Prva izmjena i dopuna plana nabave, objašnjenje, objava u EOJN

Plan nabave za 2023., objava u EOJN

Plan nabave za 2022., treća izmjena, objašnjenje, objava u EOJN

Plan nabave za 2022., druga izmjena, objašnjenje, objava u EOJN

Plan nabave za 2022., prva izmjena, objašnjenje, objava u EOJN

Plan nabave za 2022., objava u EOJN

Plan nabave za 2021., treća izmjena, objašnjenje, objava u EOJN

Plan nabave za 2021., druga izmjena, objašnjenje, objava u EOJN

Plan nabave za 2021., prva izmjena, objašnjenje, objava u EOJN

Plan nabave za 2021.

Plan nabave za 2020., treća izmjena, objašnjenje, objava u EOJN

Plan nabave za 2020., druga izmjena, objašnjenje, objava u EOJN

Plan nabave za 2020.g,, prva izmjena (plan), objašnjenje, objavljeno 16.6.2020.

Plan nabave za 2020.g., (plan), objava u EOJN

Plan nabave za 2019.g., četvrta izmjena (plan), objašnjenje, objava u EOJN

Plan nabave za 2019.g., treća izmjena (plan), objašnjenje, objava u EOJN

Plan nabave za 2019.g., druga izmjena (plan), objašnjenje

Plan nabave za 2019.g., prva izmjena (plan), objašnjenje

Plan nabave za 2019. g

Plan nabave za 2018., peta izmjena (plan), objašnjenje

Plan nabave za 2018., četvrta izmjena (plan), objašnjenje

Plan nabave za 2018., treća izmjena (plan), objašnjenje

Plan nabave za 2018., druga izmjena (plan), objašnjenje

Plan nabave za 2018., prva izmjena (plan)

Plan nabave za 2018. (plan)

Plan nabave za 2017.  ukupni, izmjena 1. (plan)

Plan nabave za 2017. ukupni (plan)

Plan nabave za 2016. ukupni, izmjena 2. (plan)

Plan nabave 2016. izmjena dec. (plan)

Plan nabave za 2016. ukupni, 1. izmjena (plan)

Plan nabave za 2016. dec. (plan)

Plan nabave za 2016. ukupni (plan)

Plan nabave 2015., izmjena (plan)

Plan nabave za 2015. (plan)

Plan nabave za 2015. ukupni (plan)

Plan nabave 2014. (plan)

Plan nabave za 2014. ukupni (plan)

Plan nabave 2013. (plan)

Plan nabave za 2013. ukupni (plan)